fbpx
Algemene voorwaarden Oak House Academy Seminars en Coaching – KVK 17229398

Oak House Academy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17229398, BTWnummer NL2205.83.973.B02

Artikel 1 Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Oak House Academy gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door Oak House Academy uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen. Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden, gaan vóór op deze algemene voorwaarden.

2. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag door Oak House Academy gratis verstrekt.

3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Oak House Academy een overeenkomst aangaat of met wie Oak House Academy in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

4. Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleiding, coachings- of workshop/trainingsprogramma.
5. Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.

6. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Oak House Academy en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

7. Diensten: Alle door Oak House Academy aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Oak House Academy diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Niet alleen Oak House Academy, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Oak House Academy uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Acceptatie

Door ondertekening en digitale akkoordverklaring verklaart opdrachtgever dat de cliënt in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert en zonder beperking deel kan nemen aan en/of gebruik kan maken van het gekochte product en/of programma.

Artikel 4. Offertes

1. De door Oak House Academy gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Oak House Academy is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.

3. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van Oak House Academy van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan Oak House Academy doorberekenen aan de opdrachtgever.

4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Oak House Academy beschikbare informatie.
5. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.

Artikel 5. Uitvoering van overeenkomsten

1. De gesloten overeenkomsten tussen Oak House Academy en opdrachtgever leiden voor Oak House Academy tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Oak House Academy gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Oak House Academy verlangd kan worden.

2. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.

3. Mocht de coach tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Oak House Academy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Oak House Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Oak House Academy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Oak House Academy zijn verstrekt, heeft Oak House Academy het recht de uitvoering van de 1 van 3 Algemene voorwaarden Oak House Academy Seminars en Coaching 17229398 overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Oak House Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Oak House Academy is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Contractduur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. In geval dat restitutie van vooruitbetaalde bedragen niet mogelijk is, is dit schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Oak House Academy zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Oak House Academy de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Oak House Academy daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal Oak House Academy niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.

3. Aan de opdracht zal door Oak House Academy niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Oak House Academy ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Oak House Academy houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

2. Oak House Academy behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Betaling en verzuim

1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Oak House Academy aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Oak House Academy gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Oak House Academy en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Oak House Academy onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Als van Oak House Academy meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Oak House Academy voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 11. Incassokosten

Ingeval Oak House Academy om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens 2 van 3 Algemene voorwaarden Oak House Academy Seminars en Coaching 17229398 gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is Oak House Academy niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. Oak House Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.

2. De aansprakelijkheid van Oak House Academy is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Oak House Academy wordt uitbetaald.

3. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Oak House Academy of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Oak House Academy aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het maximum van de factuurbedrag . Indien de factuurbedrag hoger is dan wordt uitgekeerd door de Oak House Academy afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het maximum van de of het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Oak House Academy afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Oak House Academy in verband met die verzekering draagt.

4. Elke aansprakelijkheid van Oak House Academy voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

1. Oak House Academy heeft het recht om zonder opgave van reden het coachingstraject of de workshop/training te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Oak House Academy betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coachingstraject of de workshop/training te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie 3 en 4), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.

3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 8 weken voor aanvang van het coachingstraject of de workshop/training, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleiding- coachingtraject te voldoen.

4. Bij annulering binnen 8 weken tot en met 4 weken voor aanvang van het coachingstraject of de workshop/training is Oak House Academy gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 4 weken het volledige bedrag.

5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van het coachingstraject of de workshop/training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

6. Een particulier/individueel begeleiding- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is Oak House Academy gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht;

7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 14. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met Oak House Academy wordt aan Oak House Academy toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Oak House Academy uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen Oak House Academy en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Oak House Academy gevestigd is. Artikel 16. Wijziging voorwaarden 3 van 3 Algemene voorwaarden Oak House Academy Seminars en Coaching 17229398.

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens Oak House Academy aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling

Privacy statement Oak House Academy

Wij doen ons best om je privacy te waarborgen, lees onderstaand meer over welke gegevens we van je opslaan en hoe wij die gegevens gebruiken. 

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving AVG van toepassing. Dat betekent dat er nog meer wordt gekeken naar hoe organisaties die toegang hebben tot uw gegevens met uw privacy omgaan.

Gegevens van onze cliënten en potentiële cliënten hebben we nu eenmaal nodig om te adequaat met ze te kunnen communiceren en om ze van de juiste behandeling te kunnen voorzien. Met dit document informeren we onze (potentiële) cliënten uitdrukkelijk welke gegevens we opslaan in hun (cliënten)dossier en wat wij er mee doen.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende coach/therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw communicatie met ons, uw gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wi:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Met onze cliënten samenwerken op basis van respect en vertrouwen. Wij zullen u nooit volgen op internet, wij zullen geen geheime linkjes toevoegen, u niet ongevraagd lastigvallen of uw gegevens beschikbaar stellen aan ander derden die deze doelstellingen wel hebben.
 • Een aantal gegevens moeten delen met andere bedrijven om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren, zoals hebben wij ons administratiesysteem geautomatiseerd bij een extern bedrijf. En uiteraard werken wij samen met een bank voor het verwerken van uw betalingen. Met alle samenwerkende bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin zij ook verklaren zich aan de nieuwe AVG-wetgeving te houden. Deze bedrijven vallen namelijk allemaal onder de Europese wetgeving.
 • Onze website hebben wij beveiligd met een SSL-certificaat en onze computers en telefoons met uw (cliënt)dossier en communicatie met ons zijn met een persoonlijk wachtwoord beveiligd.

Als uw behandelende coach/therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en verwerken.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt in onze mailingsysteem om met u te kunnen communiceren via onze nieuwsbrief waarin we periodiek waardevolle tips, inspirerende blogs en onze meest gewaardeerde coachingstools met u delen, inclusief onze eBooks en aankomende activiteiten. Indien u niet langer via onze nieuwsbrief benaderd wenst te worden kunt u zich ten alle tijd uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link onderaan in het bericht.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het (cliënten)dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • BSN
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’ met de behandelcode.
 • de kosten van het consult
 • bankgegevens waarnaar u het gefactureerd bedrag kunt overmaken.

Klik hier (pdf download) om de privacyverklaring te downloaden.

Meldcode huiselijk geweld
Als er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt er gehandeld conform de stappen van de meldcode huiselijk geweld. De volgende stappen worden hierbij gevolgd:

* De signalen worden in kaart gebracht;
* Overleg met een collega-therapeut over het vermoeden van huiselijk geweld;
* Gesprek met client;
* Wegen van huiselijk geweld / kindermishandeling, raadplegen Veilig Thuis;
* Besluit melding, dan wel in gesprek met cliënt m.b.t. inschakelen specialistische hulp.